ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าบริการ 10% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
The prices exclude 10 % service charge and 7% value added tax

ALL MENU